1. Om gebruik te maken van het keurmerk Trusted shops dien je eerst een account te openen bij trusted Shops, dit kan je doen via deze link: aanmelden Trusted Shops. Hier doorloop je het aanmeld proces.


2. Onder 'Add-ons' > 'Trusted Shops" kan je jouw Trusted Shops gegevens invoeren.


3. Je dient allereerst jouw Trusted Shops ID in te voeren, deze kan je vinden in jouw Trusted Shops account.


4. Algemeen configuratie: 


yOffset : Met deze parameter kun je de Trustbadge verplaatsen op de verticale as. Geef hiervoor eenvoudig, in plaats van de '0',het gewenste aantal pixels op waarmee de Trustbadge naar boven moet worden verschoven. Het is ook mogelijk om de Trustbadge verder naar beneden te plaatsen. Voer hiertoe simpelweg een overeenkomstige negatieve waarde in. 


Enable Trustbadge: Met deze parameter kun je bepalen of de Trustbadge überhaupt moet worden getoond in je webshop. Als je de waarde van de parameter van 'false' op 'true' zet, wordt de Trustbadge verborgen. 


Enable Responsive: Als je de waarde van deze parameter verandert van 'false' in 'true', wordt deze automatische aanpassing uitgeschakeld. Ook op mobiele apparaten wordt dan de desktopversie van de Trustbadge getoond.

   

5. Op de bedankpagina (succes checkout pagina) verschijnt echter wel de Trustcard, waarmee je klanten toestemming kunnen geven voor het ontvangen van een beoordelingsuitnodiging.